logo

Transaction

D54642F686540192B720EB6BF52018462F7E10F3E8A79565F9E05DBA480B33AE
Transaction Information
TxHash:
D54642F686540192B720EB6BF52018462F7E10F3E8A79565F9E05DBA480B33AE
TxReceipt Status:
Success
Block Height:
TimeStamp:
155 days 10 hrs ago [Nov-20-2023 23:51:00]
Transaction Type:
BNB Smart Chain Undelegate
Fee:
0.0004 BNB
Asset:
Memo:--
To:--
Value:
0.32311098 BNB
Data:
{
  "delegatorAddress": "tbnb1aqyvfuzk9hqgymnz42v3lrqc3sg2lehsxu0vf8",
  "validatorAddress": "bva1wlxpuycavhvjzq27l6qzv07uf6cymgj7wcrf74",
  "amount": {
    "amount": 32311098,
    "denom": "BNB"
  },
  "sideChainId": "chapel"
}